So sánh hệ thống tài khoản kế toán thông tư 24/2024/TT-BTC và thông tư 107/2017/TT-BTC (Phần 2)

 
 
So sánh hệ thống tài khoản kế toán thông tư 24/2024/TT-BTC và thông tư 107/2017/TT-BTC.
Phần 2: Các tài khoản được sắp xếp lại trong Thông tư 24:
 
 

Các bài khác:

 
 
Bài viết nổi bật