Phần mềm của DTSoft đạt các tiêu chí được ưu tiên đầu tư, mua sắm

Phiếu công bố phần mềm Quản lý công chứng và chứng thực và phần mềm Quản lý dược đạt các tiêu chí được ưu tiên đầu tư, mua sắm. (Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

DTSoft được công bố theo quy định tại Thông tư 47/2016/TT-BTTTT: http://mic.gov.vn/Pages/TinTuc/102280/Danh-sach-cac-san-pham--dich-vu-CNTT-do-doanh-nghiep-cong-bo-theo-quy-dinh-tai-Thong-tu-47-2016-TT-BTTTT.html

 

Các bài khác:

 
 
Bài viết nổi bật