So sánh hệ thống tài khoản kế toán thông tư 24/2024/TT-BTC và thông tư 107/2017/TT-BTC (Phần 1)

 

Ngày 17/04/2024 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp (Thông tư 24), có hiệu lực thực hiện từ 1/1/2025; thay thế các thông tư: Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, Thông tư số 108/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia, Thông tư số 76/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi và Thông tư số 79/2019/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Với Thông tư 24/2024, hệ thống tài khoản có nhiều sự thay đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế tại các đơn vị.

Dưới đây là bảng so sánh hệ thống tài khoản kế toán thông tư 24/2024/TT-BTC và thông tư 107/2017/TT-BTC (Phần 1)

 

Các bài khác:

 
 
Bài viết nổi bật