Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã
Phần mềm Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã (KTXP)
Kế Toán Nhà Nước

Phần mềm Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã (KTXP)

Đánh giá: 878 1
Giá: 15.000.000đ
Đăng ký dùng thử
Hotline:029.2394.1789
Hỗ trợ các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến thứ 7 - Từ 8h00 đến 16h00
 
Thông tin       Hướng dẫn
 

 

Tổng quan phần mềm Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã

Phần mềm Kế toán ngân sách và tài chính xã KTXPnet 20.1 dùng để quản lý kế toán ngân sách và tài chính xã đáp ứng được đầy đủ và phù hợp với các chế độ kế toán (chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính) của Bộ tài chính ban hành cụ thể bao gồm:

 1. Thông tư số 70/2019/TT-BTC ban hành ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính.

 2. Thông tư số 344/2016/TT-BTC ban hành ngày 30/12/2016 Quy định về quản lý ngân sách.

 3. Thông tư số 324/2016/TT-BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.

 4. Thông tư số 162/TT-BTC ngày 06/11/2014, Thông tư số 45/2018/TT-BTC Quy định chế độ quản lý TSCĐ.

 5. Thông tư 61/2014/TT-BTC ngày 12/05/2014, Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/9/2017 của Tổng giám đốc KBNN.

 6. Thông tư 343/2016/TT-BTC hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách.

 7. Thông tư 99/2018/TT-BTC Ngày 01/11/2018, Thông tư 133/2018/TT-BTC Ngày 28/12/2018.

Giao diện chính của phần mềm

Các chức năng chính của phần mềm Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã

Các chức năng chính

1. Thực hiện đầy đủ kế toán cơ bản (nhập Chứng từ kế toán, tự động kết xuất Sổ cái, Nhật ký - Sổ cái, phiếu thu, phiếu chi…)

2. Tự động thực hiện các loại hình kế toán chi tiết (Thu ngân sách xã, chi ngân sách xã, tiền mặt, tiền gửi, tài sản cố định, vật liệu dụng cụ, xây dựng cơ bản, khoản phải thu, khoản phải trả, khoản thu của dân, thu hộ chi hộ, quỹ xã, hoạt động kinh tế,...).

3. Tự động kết xuất các báo cáo kế toán và quyết toán ngân sách xã theo các thông tư 432, thông tư 434, thông tư 344, thông tư 70 (Báo cáo tổng hợp thu chi ngân sách xã, Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách, Báo cáo thu và sử dụng các quỹ của xã, Thuyết minh tình hình tài chính ngân sách xã, Báo cáo tình hình tài chính).

Tiện ích kèm theo:

 1. Kiểm tra chứng từ và kế toán chi tiết

 2. Tra cứu các chứng từ và kế toán chi tiết

 3. Tiện ích nhập liệu: Tạo bảo hiểm, tạo lương, tạo kinh phí công đoàn…

 4. Ghi thu, ghi chi

 5. Kết chuyển, kết dư

Mẫu chứng từ

Đặc tính kỹ thuật, khả năng sử dụng của phần mềm Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã

- Chạy trên trên các máy đơn lẻ, trên mạng cục bộ. Yêu cầu hệ điều hành tối thiểu là Window XP. Phần mềm sử dụng bộ mã tiếng việt phông chữ Unicode theo tiêu chuẩn TCVN6909:2001

- Phần mềm được phát triển trên nền tảng công nghệ net framework, cơ sở dữ liệu Microsoft Access nhỏ gọn, bảo mật cao, đem lại hiệu quả cho người sử dụng.

- Phần mềm Kế toán ngân sách và tài chính xã KTXPnet 20.1 được xây dựng theo qui trình ISO 9001