Quản lý Nhà Nước Cho ngành Thanh tra (QLNNTT)
Hành Chính Công

Quản lý Nhà Nước Cho ngành Thanh tra (QLNNTT)

Đánh giá: 1134 0
Giá: 15.000.000đ
Đăng ký dùng thử
Hotline:029.2394.1789
Hỗ trợ các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến thứ 7 - Từ 8h00 đến 16h00
 
Thông tin       Hướng dẫn
 

Phần mềm Quản lý nhà nước cho ngành Thanh Tra DTSoft (QLNNTT) là phần mềm quản lý cung cấp các tính năng về Quản lý, Tra cứu, Tổng hợp các thông tin về công tác quản lý và thanh tra hồ sơ doanh nghiệp, hồ sơ đơn vị hành chính nhà nước, theo dõi kế hoạch thanh tra, xử lý kế hoạch khi xảy ra chồng chéo... 

Phần mềm Quản lý nhà nước cho ngành Thanh Tra DTSoft (QLNNTT)


Phần mềm Phần mềm Quản lý nhà nước cho ngành Thanh Tra DTSoft (QLNNTT) gồm 4 phân hệ chính: 
- Phân Hệ Quản Lý Lập Kế Hoạch Thanh Tra Và Xử Lý Chồng Chéo  
- Phân Hệ Quản Lý Thực Hiện Thanh Tra 
- Phân Hệ Quản Lý Phòng Chống Tham Nhũng 
- Phân Hệ Quản Lý Tiếp Công Dân Và Xử Lý Đơn Thư Khiếu Nại, Tố Cáo 

CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG PHẦN MỀM

A. Phân Hệ Quản Lý Lập Kế Hoạch Thanh Tra Và Xử Lý Chồng Chéo  

- Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

- Thông tư 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 04 năm 2014 quy định về việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra 

- Căn cứ chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp 

- Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra; 

- Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành; 

- Nghị định số 50/2018/NĐ-TTCP ngày 09 tháng 04 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ; 

B. Phân Hệ Quản Lý Thực Hiện Thanh Tra   

- Thông tư số 02/2021 TT-TTCP ngày 22/03/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.  

- Nghị định số 86/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra 

- Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 

- Thông tư số 01/2013 TT-TTCP ngày 12/3/2013 quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị quyết định xử lý về thanh tra 

C. Phân Hệ Quản Lý Phòng Chống Tham Nhũng 

- Luật phòng chống tham nhũng năm 2018.  

- Nghị định 59/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng chống tham nhũng 

- Thông tư số 02/2021 TT-TTCP ngày 22/03/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.  

- Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị 

D. Phân Hệ Quản Lý Tiếp Công Dân Và Xử Lý Đơn Thư Khiếu Nại, Tố Cáo

- Phân hệ QLKT xây dựng dựa trên Luật khiếu nại, Luật tố cáo năm 2011, luật tố cáo 2018 và Luật Tiếp công dân năm 2013. 

Ngoài ra phân hệ có thể hỗ trợ in các biểu mẫu theo: 

- Thông tư số 02/2021 TT-TTCP ngày 22/03/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.  

- Thông tư số 04/2021TT-TTCP ngày 01/10/2021 hướng dẫn quy trình tiếp công dân doThanh tra Chính phủ ban hành 

- Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 cuả Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. 

- Nghị định 31/2019/NĐ-CP Qui định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo 

- Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật khiếu nại 

 

Phần mềm Quản lý nhà nước cho ngành Thanh Tra DTSoft (QLNNTT) với 4 phân hệ hoạt động độc lập hoặc kết hợp tuỳ theo yêu cầu sử dụng tại đơn vị

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM

A. Phân Hệ Quản Lý Lập Kế Hoạch Thanh Tra Và Xử Lý Chồng Chéo  

- Lập và quản lý hồ sơ doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, đơn vị hành chính sự nghiệp 

- Lập kế hoạch thanh tra các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, đơn vị hành chính sự nghiệp theo đơn vị, Cập nhật kết quả thực hiện thanh tra 

- Duyệt hồ sơ thanh tra các doanh nghiệp theo kế hoạch của đơn vị 

- Kiểm tra kế hoạch thanh tra chồng chéo do các đơn vị cấp dưới gửi lên  

- Thông báo, sắp xếp các đơn vị có kế hoạch thanh tra trùng lặp 

- Khả năng tìm kiếm thông tin nhanh chóng và chính xác về hồ sơ doanh nghiệp, đơn vị hành chính nhà nước, xử lý kịp thời các thông tin trùng lặp, liên kết dữ liệu từ các đơn vị có liên quan, Tổng hợp báo cáo liên quan kế hoạch thanh tra   

B. Phân Hệ Quản Lý Thực Hiện Thanh Tra   

- Quản lý NN về công tác thanh tra: Theo dõi các bước ban hành Quyết định/Cuộc thanh tra và tiến trình thành lập Đoàn thanh tra, quá trình thanh tra và kết thúc đợt/cuộc thanh tra 

- Quản lý Hồ sơ thanh tra: quản lý và theo dõi quá trình hoạt động, trình tự thủ tục tiến hành cuộc thanh tra, theo dõi và in được các biểu mẫu theo quy định TT05/TT-TTCP từ khi lập kế hoạch cho đến khi kết thúc vụ việc thanh tra, theo dõi thực hiện kết luận sau thanh tra 

- Tra cứu: Trong mỗi giao diện nhập dữ liệu đều có chức năng tra cứu nhất định, Phân hệ này có các chức năng tra cứu công tác thanh tra 

- Tổng hợp: Menu này Tổng hợp tất cả các Báo cáo theo TT02/2021 , Tổng hợp các báo cáo theo dõi thực hiện sau thanh tra theo TT01/2013 

 C. Phân Hệ Quản Lý Phòng Chống Tham Nhũng 

- Quản lý NN về công tác phòng, chống tham nhũng: Theo dõi các bước, tiến trình xử lý vụ/cuộc tham nhũng được phát hiện và cách thức xử lý.

- Quản lý Hồ sơ tham nhũng: Theo dõi các vụ tham nhũng qua Tự kiểm tra nội bộ, Hoạt động thanh tra, Giải quyết khiếu tố và Điều tra tội phạm. Các vụ tham nhũng được quản lý qua các đối tượng tham nhũng, hình thức xử lý, tiền và tài sản tham nhũng, người phát hiện và tố cáo tham nhũng.

- Quản lý kê khai tài sản:  Quản lý thông tin hồ sơ kê tài sản của các đối tượng phải kê khai theo từng năm

- Quản lý lập kế hoạch xác minh hồ sơ kê khai: Cập nhật thông tin kế hoạch xác minh kê khai và gửi kế hoạch cho thanh tra tỉnh

- Tra cứu: Trong mỗi giao diện nhập dữ liệu đều có chức năng tra cứu nhất định, Phân hệ này có các chức năng tra công tác thanh tra 

- Tổng hợp: Menu này Tổng hợp tất cả các Báo cáo theo TT02 (Giải quyết khiếu nại tố cáo, Công tác thanh tra, Công tác Phòng chống tham nhũng)

D. Phân Hệ Quản Lý Tiếp Công Dân Và Xử Lý Đơn Thư Khiếu Nại, Tố Cáo

- Quản lý “Đăng ký tiếp công dân”: Chức năng này cho phép người sử dụng nhập thông tin công dân đăng ký để được tiếp dân, nội dung đăng ký sau đó sẽ được chuyển tới cán bộ tiếp dân để tiện cho việc sắp xếp, gửi danh sách đăng ký tới lãnh đạo trong phiên tiếp dân. 

- Quản lý công tác “Tiếp công dân”: Chức năng này cho phép người sử dụng ghi lại toàn bộ nội dung của từng lần tiếp công dân bao gồm các phân loại, hướng xử lý, các ghi chú. Từ màn hình quản lý công tác tiếp dân, người sử dụng (NSD) cũng có thể tiếp nhận đơn thư (nếu có) và hình thành một vụ việc khiếu nại, tố cáo. 

- Quản lý tiếp nhận và “Xử lý đơn thư” Khiếu nại, tố cáo: Quản lý công tác tiếp nhận đơn thư và tài liệu kèm theo, công tác xử lý phân loại đơn thư theo nội dung, lĩnh vực đơn thư. Từ đó đưa ra hướng giải quyết đơn thư. 

- Quản lý, theo dõi tiến trình “Giải quyết vụ việc” khiếu nại, tố cáo: Theo dõi các bước và tiến trình giải quyết từ lúc vụ việc phát sinh đến khi kết thúc. 

- Quản lý “Đơn thư xin ý kiến”Chức năng này giúp NSD có thể xin ý kiến xử lý vụ việc của các cơ quan có cùng trách nhiệm giải quyết vụ việc (Giúp các cán bộ tại các cơ quan chuyên môn tránh được việc xử lý chồng chéo, khi đơn thư của công dân được gửi đồng thời tới nhiều cơ quan đơn vị khác nhau) 

- Liên thông dữ liệu: Thực hiện cập nhật kết quả tiếp công dân lên cơ sở dư liệu quốc gia, Thực hiện cập nhật vụ việc khiếu nại tố cáo lên cơ sở dữ liệu quốc gia 

- Tra cứu: Trong mỗi giao diện nhập dữ liệu đều có chức năng tra cứu nhất định, phân hệ này có các chức năng tra cứu đăng ký tiếp dân, công tác tiếp dân, công tác xử lý phân loại đơn thư, công tác giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo,  

- Tổng hợp: Menu này Tổng hợp các kết quả về việc tiếp công dân, việc theo dõi tiếp nhận và xử lý đơn thư được ban hành theo mẫu của Thanh tra Chính phủ, tổng hợp tất cả các Báo cáo theo TT02 (Giải quyết khiếu nại tố cáo) 

- Hệ thống: Menu này giúp người dùng thiết lập mặc định một số thông tin của đơn vị, các danh mục của hệ thống. Nếu là đơn vị chủ quản, người dùng có thể quản lý thông tin của các đơn vị cấp dưới đồng thời phân quyền việc sử dụng các chức năng trên phân hệ cho các đơn vị đó. 

Ứng dụng được phát triển trên nền tảng điện toán đám mây sử dụng công nghệ mới nhất của Microsoft và Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu SQL Server

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Chạy trên nền Web hỗ trợ đa trình duyệt, đa nền tảng. Không phụ thuộc vào khoảng cách, vị trí và có thể làm việc bất cứ nơi nào có kết nối Internet. 

- Tương thích tốt với các hệ điều hành Windows, Mac OS.

- Có thể tương thích tốt với các thiết bị như PC, Tablet, Smartphone chạy hệ điều hành Windows.

- Tương thích với các trình duyệt thông dụng hiện nay: Internet Explorer, Firefox, Cốc Cốc, Chrome.

Phần mềm Quản lý nhà nước cho ngành Thanh Tra DTSoft (QLNNTT) giảm giúp giảm khối lượng công việc và tiết kiệm thời gian so với phương thức truyền thống 

VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM

- Lập kế hoạch thanh tra theo từng lĩnh vực quản lý chuyên môn của mình các sở ban ngành, thanh tra huyện kiểm tra các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, đơn vị hành chính nhà nước có trên địa bàn tỉnh.  

- Thanh tra tỉnh sẽ kiểm tra và tổng hợp các kế hoạch thanh tra của các đơn vị gửi về, từ đó Thanh tra tỉnh sẽ kiểm tra Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nào trong kế hoạch có các tổ chức của nhà nước sẽ thanh tra trong cùng một năm hay không. Nếu có thì Thanh tra tỉnh sẽ có kế hoạch sắp xếp, kết hợp thống nhất lại thời gian thanh tra và nội dung thanh tra để thực hiện thanh tra cùng thời gian với nhau. Không được quá 1 lần bị thanh tra/01 năm. 

- Thứ tự ưu tiên trong công tác thanh tra sẽ theo trình tự từ cấp cao nhất cho đến cấp cuối cùng. 

- Thanh tra tỉnh sẽ đưa ra được danh sách phải thanh tra trong năm để báo cáo về cơ quan cấp trên UBND tỉnh để tiến hành thực hiện các thủ tục thanh tra. 

- Đối với kế hoạch thanh tra đã được cơ quan cấp trên phê duyệt, nếu hết thời hạn mà chưa thực hiện thanh tra sẽ được ghi nhận lại trong năm (chưa thanh tra), và có thể chuyển các danh sách chưa thanh tra này vào kế hoạch thanh tra cho năm tiếp theo. 

- Thời gian thực hiện công tác thanh tra, tùy thuộc vào công việc chuyên môn của thanh tra mà cơ quan thanh tra sẽ được phép điều chỉnh thời gian thanh tra. 

- Lập ra được danh sách các cơ quan tham gia vào quá trình thanh tra, nội dung thanh tra, thời gian thanh tra. 

- Sử dụng dễ dàng, chuyển giao nhanh. Cập nhập dữ liệu đơn giản, truy tìm thông tin dễ dàng, chính xác và đầy đủ. Tiết kiệm thời gian, khối lượng công việc đơn vị và cho người sử dụng. 

- Khả năng bảo mật cho dữ liệu hồ sơ doanh nghiệp, , kế hoạch thanh tra.An toàn và khả năng khôi phục dữ liệu nhanh chóng. 

- Cập nhật nhanh chóng các quyết định, thông tư của bộ, ngành liên quan. 

- Hiệu quả quản lý cao, chính xác, nhanh chóng. 

 

 

VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0292 394 1789 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN & BÁO GIÁ TRỌN GÓI