PHẦN MỀM KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (KTHC)
Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (KTHC)
Kế Toán Nhà Nước

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (KTHC)

Đánh giá: 1213 5
Giá: 15.000.000đ
Đăng ký dùng thử
Hotline:029.2394.1789
Hỗ trợ các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến thứ 7 - Từ 8h00 đến 16h00
 
Thông tin       Hướng dẫn
 

1. Giới thiệu phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp KTHCPro dùng để quản lý kế toán cho các đơn vị hành chính sự nghiệp được xây dựng dựa trên các chế độ kế toán:

 


  • Thông tư 107/2017/TT-BTC : Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp

  • Thông tư 324/2016/TT-BTC: Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

  • Thông tư 45/2018/TT-BTC: Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao TSCĐÐ Thông tư 61/2014/TT-BTC: Đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN

  • Thông tư 61/2014/TT-BTC: Đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN

  • Quyết định 4377/QĐ-KBNN: Kiểm soát các khoản chỉ NSNN qua KBNN

  • Thông tư 99/2018/TT-BTC: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên

  • Thông tư 133/2018/TT-BTC: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước

  • Công văn số 2636/KBNN-KTNN ngày 04/06/2019 của KBNN: Về việc công tác chuẩn bị, triển khai lập báo cáo tài chính nhà nước

​2. Các chức năng chính của Phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp

2.1 Thực hiện đầy đủ kế toán cơ bản 

•Theo hình thức chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái, nhật ký chung (nhập và in chứng từ kế toán, tự động kết xuất Sổ cái, Bảng cân đối).

2.2 Tự động thực hiện các loại kế toán chi tiết

Bao gồm: ​tiền mặt, tiền gửi, tài sản cố định, vật liệu dụng cụ, khoản phải thu, khoản phải trả, tạm ứng, Kế toán kho, Kế toán tài sản, Đầu tư Tài chính, Dự toán hoạt động, Tạm thu, Cam kết chi, Thu hoạt động,Chi phí hoạt động, Viện trợ và vay nợ nước ngoài, Thu phí được khấu trừ để lại, Doanh thu tài chính, Doanh thu SXKD-DV,  các Chi phí theo thu, Thuế GTGT,...

• Kiểm tra chứng từ và kế toán chi tiết.

• Tra cứu các chứng từ và chi tiết kế toán theo một hay nhiều các tiêu thức quản lý cùng một lúc tuỳ theo các tiêu chuẩn người sử dụng đưa ra .

• Xem và kết xuất các sổ kế toán chi tiết.

• Kết xuất các báo cáo kế toán chi tiết.

2.3 Tự động kết xuất các Báo cáo Tài chính

• Báo cáo tình hình tài chính

• Báo cáo kết quả hoạt động

• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)

• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp)

•​ Báo cáo Tài chính đơn giản.

• Thuyết minh báo cáo tài chính

2.4 Tự động kết xuất các Báo cáo Quyết toán

• Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

• Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ để lại

• Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình dự án,

• Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của Kiểm toán, Thanh tra Tài chính

• Thuyết minh báo cáo quyết toán.

2.5 Tự động kết xuất các Báo cáo kho bạc

• Bảng kê chứng từ thanh toán

• Bảng xác nhận số dư Tài khoản tiền gửi

• Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách

• Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách

• Giấy đề nghị thanh toán Tạm ứng


Sản phẩm và Dịch vụ đoạt Giải thưởng Sao Khuê năm 2014


Đăng bởi P.HTKT Nam- BQT website