ỨNG DỤNG CNTT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LẬP DỰ TOÁN LƯƠNG VÀ CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

ỨNG DỤNG CNTT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LẬP DỰ TOÁN LƯƠNG VÀ CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

Chiều ngày 8/8/2019, Sở Tài chính Long An phối hợp với DTSOFT tổ chức Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý lập dự toán lương và cải cách tiền lương. Đại diện lãnh đạo và kế toán trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh tham dự.