Tải miễn phí Phần mềm kế toán DTSoft KTHC

Tải miễn phí Phần mềm kế toán DTSoft KTHC

Phần mềm kế toán DTSoft KTHC là phần mềm kế toán dành cho cơ quan hành chính sự nghiệp, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán cho các đơn vị hành chính công, giúp theo dõi hiệu quả các nghiệp vụ như Kho bạc, tiền mặt, tiền gửi, vật tư hàng hóa, tài sản cố địn