Quản lý công chứng chứng thực (QLCC)

Quản lý công chứng chứng thực (QLCC)

Phần mềm lập, quản lý, theo dõi hồ sơ, thông tin, tài sản, thu lệ phí... được xây dựng tuân ...
Quản Lý Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (QLXP)

Quản Lý Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (QLXP)

Quản Lý Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (QLXP) được phát triển trên công nghệ điện toán đám mây dành cho k ...
Quản lý khiếu tố (QLKT)

Quản lý khiếu tố (QLKT)

Phần mềm quản lý tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo DTSoft (QLKT.ASP) được phát tri ...
Quản Lý Nhà Nước Cho Ngành Lao Động Thương Binh và Xã Hội (QLNNLD)

Quản Lý Nhà Nước Cho Ngành Lao Động Thương Binh và Xã Hội (QLNNLD)

Quản Lý Nhà Nước Cho Ngành Lao Động Thương Binh và Xã Hội (QLNNLD) do DTSoft phát triển gồm có 2 ph ...