Tình huống phần mềm phi kế toán

Tình huống phần mềm phi kế toán

 

TT

Tình huống

Cách xử lý

QLHP

1.

“ Sổ tính khẩu phần ăn”: Tháng kết xuất đầu tiên của năm không thể hiện số tồn năm trước mang sang   (PM QLHP)

Vì PM chưa có phần nhập dư đầu kỳ. Do vậy ta hãy nhập số thực phẩm tồn kỳ trước vào phần nhập phát sinh giống như nhập thực phẩm trong kỳ. Nhưng chú ý phải lấy ngày tháng là ngày hôm trước của ngày phát sinh đầu tiền trong tháng báo cáo

2.

Đầu kỳ KT định sẵn ra các khoản phải thu học sinh. Nhưng khi thực tế có một số HS không phải đóng hết các khoản đã định sẵn. Do vậy phải tìm đến từng HS đó để sửa phải thu/ Tạo thu HS lại/ Mất nhiều thời gian  (PM QLHP)

VD Lớp 1A đã tạo phải thu 5 khoản , Khi thu HS có một số chỉ phải đóng 2 khoản. Như vậy lúc nhập lớp học ta tách ra thành 1Aa và 1Ab. Khi nhập HS trường Lớp ta khai báo: 1Aa (HS thu giống như khi định khoản thu)

1Ab (HS thu không giống định khoản thu)

- Tạo phải thu học sinh theo lớp ta thao tác 2 lần cho 1 lớp

- Tạo thu HS theo lớp cũng tương tự

- Khi tạo các sổ ta chỉ việc khai báo 2 ký tự đầu tiên cho các lớp

 

 

 

 

Đăng bởi: BP. Phòng Ứng dụng Web - Ban quản trị website

 
 
Bài viết nổi bật